Top 10+ sở du lịch hà nội hay nhất

Dưới đây là danh sách sở du lịch hà nội hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Sở Du lịch là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn của từng địa phương. Tại bài viết này Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin liên quan đến chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội.

Căn cứ pháp lý:

– Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND.

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

Nội dung bài viết

1. Sở Du lịch là gì?

Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về du lịch.

Sở Du lịch tiếng Anh là: “Department of Tourism”.

2. Vị trí chức năng của Sở Du lịch Hà Nội:

– Sở Du lịch thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Thành phố, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

– Sở Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Hà Nội:

Lãnh đạo Sở:

– Sở Du lịch có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc Sở;

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

– Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo trước Hội đồng nhân dân Thành phố, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố theo yêu cầu;

– Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

– Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo quy định của pháp luật;

– Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác). Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật;

Xem thêm: Du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm: Lịch trình ĂN CHƠI từ A – Z

– Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân Thành phố, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

– Văn phòng;

– Thanh tra;

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

– Phòng Quản lý Lữ hành;

– Phòng Quản lý Cơ sở Lưu trú;

– Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch.

4. Biên chế công chức, vị trí việc làm tại Sở Du lịch Hà Nội:

– Biên chế công chức của Sở Du lịch được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Thành phố được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Du lịch xây dựng kế hoạch biên chế công chức trình Ủy ban nhân dân Thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

5. Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Du lịch Hà Nội:

– Trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

+ Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án chương trình phát triển du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch ở thành phố Hà Nội;

+ Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Du lịch; Phối hợp và thống nhất với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xem thêm: Mối quan hệ giữa Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh với các cơ quan, tổ chức khác:

+ Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch.

Xem thêm: Tổng hợp 13 tour du lịch hà giang hay nhất, bạn nên biết

– Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

+ Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về du lịch;

+ Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về du lịch theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Du lịch.

– Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về du lịch:

+ Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

+ Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của thành phố Hà Nội theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội;

+ Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương; tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

+ Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố;

+ Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

+ Thẩm định và quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

+ Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

+ Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu lại thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của Thành phố sau khi được phê duyệt;

Xem thêm: Top 20+ làng du lịch tre việt tốt nhất, đừng bỏ lỡ

+ Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch.

Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch ở thành phố Hà Nội.

Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực du lịch; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về du lịch theo quy định của pháp luật.

Tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức các lễ hội du lịch quy mô cấp Thành phố.

Thực hiện hp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố.

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

Top 15 sở du lịch hà nội tổng hợp bởi Nguyễn Huy Đạt – Tổng hợp mọi thứ cuộc sống

Tin tức mới nhất về Sở Du lịch Hà Nội

 • Tác giả: thuonghieucongluan.com.vn
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 4.91 (802 vote)
 • Tóm tắt: Tin tức · Kinh tế · Thương hiệu · Chuyển động 389 · Chính sách & Pháp luật · OCOP · VATAP – Xã hội · Topic: Sở Du lịch Hà Nội …

Sở Du lịch Hà Nội

 • Tác giả: thitruongtaichinhtiente.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 4.5 (295 vote)
 • Tóm tắt: (thitruongtaichinhtiente.vn) – Theo Sở Du lịch Hà Nội, ước tính 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đón 422.700 lượt khách.

Sở Du lịch Hà Nội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ HDV gặp khó vì dịch COVID-19

 • Tác giả: baotintuc.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 4.38 (543 vote)
 • Tóm tắt: Sở Du lịch Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch HDV du lịch về việc triển khai thực hiện …

Xem thêm: Nằm mơ thấy đi du lịch là điềm báo gì? – Vntrip.vn

Hanoi Tourism – Công ty du lịch uy tín nhất

 • Tác giả: dulichhanoi.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 4.08 (332 vote)
 • Tóm tắt: Hanoi Tourism là đơn vị lữ hành có 16 năm kinh nghiệm trong đón tiếp và phục vụ khách du lịch. Với tiêu chí chú trọng chất lượng dịch vụ – luôn mang lại sự …

Tin tức, bài viết liên quan về: Sở Du lịch Hà Nội

 • Tác giả: toquoc.vn
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 3.97 (504 vote)
 • Tóm tắt: Sở Du lịch Hà Nội, Những tin tức, video, hình ảnh sẽ được cập nhật mới nhất về Sở Du lịch … Phát triển du lịch thủ đô qua Tuần lễ du lịch golf Hà Nội 2022.

Sở Du lịch Hà Nội công bố thủ tục hỗ trợ gói 26.000 tỷ cho hướng

 • Tác giả: vov.vn
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 3.61 (340 vote)
 • Tóm tắt: VOV.VN – Các hướng dẫn viên du lịch rà soát thủ tục hỗ trợ và các điều kiện, sau đó gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp tại Sở …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy hợp đồng ngắn ngày có thời gian dưới một tháng vẫn được coi là Hợp đồng lao động. Đối với hợp đồng loại này không bắt buộc phải có điều khoản quy định về bảo hiểm xã hội, bởi lẽ theo Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014, người làm việc …

sở du lịch hà nội – các bài viết về sở du lịch hà nội, tin tức sở du lịch hà nội

 • Tác giả: baodansinh.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 3.48 (282 vote)
 • Tóm tắt: Cập nhật thông tin tin tức, hình ảnh, video clip mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề sở du lịch hà nội. Mời các bạn đón đọc các bài viết về sở du …

Xem thêm: Top 21 tour du lịch giá rẻ hot nhất

Tag “Sở Du lịch Hà Nội” – Đầu tư chứng khoán

 • Tác giả: tinnhanhchungkhoan.vn
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 3.19 (571 vote)
 • Tóm tắt: “Du lịch Hà Nội chào 2022 – Get on Hanoi 2022”. 26/03/2022 09:33. Du lịch Trà Sư mùa nước nổi là thời điểm …

Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch Hà Nội – VTV.vn

 • Tác giả: vtv.vn
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 3.14 (429 vote)
 • Tóm tắt: VTV.vn – Sáng 18/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt …

Sở Du lịch Hà Nội mới nhận được 40 hồ sơ xin hỗ trợ của hướng

 • Tác giả: kinhtedothi.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 2.89 (196 vote)
 • Tóm tắt: Sở Du lịch Hà Nội mới nhận được 40 hồ sơ xin hỗ trợ của hướng dẫn viên. Lê Nam 18:08 20/08/2021. Chia sẻ. Theo dõi …

Hà Nội thành lập Sở Du lịch

 • Tác giả: cand.com.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 2.74 (196 vote)
 • Tóm tắt: Sở Du lịch TP Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp …

Xem thêm: Top 20+ tour du lịch tết 2022 tốt nhất

Sở Du lịch Hà Nội – Tin tức cập nhật mới nhất tại nhandan.vn

 • Tác giả: nhandan.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 2.75 (55 vote)
 • Tóm tắt: So Du lich Ha Noi – Tổng hợp bài viết cập nhật tin tức, bài viết, video mới nhất về Sở Du lịch Hà Nội trên nhandan.vn. Chúc bạn có được thông tin hữu ích …

Tag &quotSở du lịch Hà Nội&quot

 • Tác giả: tienphong.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 2.53 (91 vote)
 • Tóm tắt: So du lich Ha Noi – Tổng hợp bài viết cập nhật tin tức, bài viết, video mới nhất về Sở du lịch Hà Nội trên Tienphong.vn. Chúc bạn có được thông tin hữu ích …

Hà Nội có nữ Giám đốc Sở Du lịch – Cổng Thông Tin Hội Liên hiệp

 • Tác giả: hoilhpn.org.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 2.59 (125 vote)
 • Tóm tắt: Hà Nội có nữ Giám đốc Sở Du lịch. 14/01/2021. Chiều 13/1, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, …

Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9

Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9
 • Tác giả: doanhnghiephoinhap.vn
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.36 (180 vote)
 • Tóm tắt: Ngày 27/8, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố về thực …
Đánh giá cho bài viết

Related Posts